• Slide 1

Bildiri Özetleri

 
Major Abdominal Cerrahi Geçirecek Kanser Hastalarında Preoperatif Nütrisyonel Durumun Postoperatif Deliryuma Etkisi
Hazel Yağcızeybek, Özlem Şen, Süheyla Ünver
 
Postoperatuvar Ağrı Öngörülebilir mi? Yeni Bir Parametre; Analjezi Nosisepsiyon İndeksi̇
Gül Yaşar Gökhan, Haspolat Ali, Nurşen Tanrıkulu, Köprülü Ali Şefik,
 
Weil Hastalığına Sekonder ARDS
Abdullah Özdemir
 
Serebral Anevrizma Cerrahisi Sonrasında Yoğun Bakıma Yatışta ASA Belirleyici Midir?̇
Arzu Yıldırım Ar, Tamer Bayram, Dilek Erdoğan Arı, Güldem Turan, Erhan Çelikoğlu
 
Opioid Reseptör Gen Polimorfizminin (A118G) Sezaryen Sonrası İntravenöz Tramadol Tüketimine Etkisi̇
Mehmet Mutlu
 
Acil Cerrahi Trakeostomi Sırasında Gelişen Posterior Trakeal Rüptür: Vaka Sunumu
A.Ayyıldız, E.Karakoç, F.Candan, B.Yelken
 
Kalça artroplastisi sonrası yoğun bakıma alınan 65 yaş üstü olguların yatış sırasındaki beslenme parametreleri açısından değerlendirilmesi
Asu Gültekin
 
Spinal Anestezi sonrası gelişebilecek hipotansiyonu belirlemede inferior vena kava ultrasonografisinin yeri̇
Ayhan Kaydu
 
Acil Sezaryen Olgusunda Bilinmeyen Peripartum Kardiyomiyopati
Ayşe Gül Ferlengez
 
Anestezide Malpraktis: Birlikte Dava Edilenler
Ayşe Gül Hanyaloğlu, Ayşe Acar Yücel, Serhan Çolakoğlu
 
Koroner arter baypas greft cerrahisi uygulanan hastalarda obezite bileşenli metabolik sendromun yoğun bakım ve takip sonuçlarına etkisi
Doğuş Hemşinli
 
İdiopatik Pulmoner Arter Anevrizmasında Anestezi Yönetimi: Vaka Sunumu
Eda Balcı, Aslı Demir, Ayşegül Özgök, Ümit Karadeniz
 
Genel Anestezi Altındaki Tavşanlarda Sugammadeksin Farklı Dozlarının Qt İntervali Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Emin Tunç Demir, Mesut Erbaş
 
Septorinoplasti operasyonu geçiren hastalarda genel anestezi altında müzik terapisinin etkileri: Bir ön çalışmȧ
Erhan Gökçek
 
Yanık Sonrası Skar Kontraktürü Gelişen Hastada Zor Havayolu Yönetimi̇
Evginar Sezer, Ceyda Özhan Çaparlar, Jülide Ergil, M. Murat Sayın
 
Sepsis ve septik şokta kalp hızı kontrolünün doku oksijenizasyonu ve vazopressör ihtiyacı üzerine etkisi: Bir pilot randomize kontrollü çalışma
Emre Sertaç Bingül, Günseli Orhun
 
Karaciğer Nakli Sırasında Kan Ve Kan Ürünü Transfüzyonunu Neler Etkiler: Kesitsel Çalışma
Kübra Evren Şahin, Sezgin Ulukaya, Murat Zeytunlu
 
Serebral Yağ Embolisi Sendromu Gelişen Hastanın Erken Tespiti
Gül Özlem Akgül, Güzin Ceran, Murat Akçay
 
Göçmen ve Mülteci Hastaların Anestezi Yönetiminde İletişim Sorunları
Mehmet Akif Yazar, Yasin Tire, Betül Kozanhan
 
Tiriod Cerrahisinde Zor Eentübasyon Değerlendirilmesi
Mehmet Kaydul, H.Alp Alptekin, Haluk Gümüş, Şeyda Efsun Özgünay, Ümran Karaca
 
Yenidoğanda Ağız İçi Kitle (Epilis) Varlığında Hava Yolu Yönetimi
Sağır G, Bektaş M, Demir A, Çakırca M, Baltacı B
 
Yoğun Bakım Ünitelerinde Kullanılan Aydınlatılmış Onam Formlarının Okunabilirliklerinin Değerlendirilmesi
Munise Yıldız, Betül Kozanhan, Mahmut Sami Tutar
 
Operasyon Öncesi Detaylı Hasta Bilgilendirilmesinin, Preoperatif Anksiyete Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
Nihan Aydın Güzey, Havva Esra Uyar Türkyılmaz
 
Kraniyal Tümör Rezeksiyonu Yapılan Hastada Uyanık Kraniyotomi Deneyimimiz
Filiz Akaslan, Hilal Aslan, Jülide Ergil
 
İnguinal Herni Operasyonlarında Uygulanan Transversus Abdominis Plane (TAP) Bloğunun Postoperatif Analjezik Etkinliğinin Araştırılması
Nihat Özdemir, Bülent Baltacı, Meltem Bektaş, Yusuf Harun İren, Hülya Başar
 
I-GEL Kullanımı Sonrası Boğaz Ağrısı Gelişen Hastalarda Benzidamin Hidroklorür'ün Etkinliğinin Araştırılması
Farnaz Majdiehfarshi, Ferhunde Dilek Subaşı, Özlem Deligöz, Osman Ekinci
 
Pulmoner Endarterektomi Komplikasyonu Pulmoner Hipertansif Kriz ve ECMO
Hülya Yiğit Özay, Ayşeğül Özgök
 
Koroner Bypass Ameliyatlarında Ortalama Arter Basıncının ve Sıvı Yönetiminin Posoperatif Akut Böbrek Hasarı Gelişimine Etkisi
Türkan Nabiyeva, Nihan Yapıcı, Sibel Yılmaz Ferhatoğlu, Özlem Deligöz, Osman Ekinci
 
Meme Kanserli Hastalarda Preoperatif Anksiyetenin Postoperatif Bulantı Kusma ve Ağrı ile Korelasyonu
Seda Yılmaz, Serpil Şavlı Mete, Özlem Şen, Süheyla Ünver
 
Myoklonusu Olan Anensefalik Bebekte MRI Anestezisi: Olgu Sunumu
Meltem Bektaş, Ayşe Özcan, Enise Oğraş, Mehmet Çakırca, Türkay Çakan, Hülya Başar
 
Artroskopik Omuz Cerrahisinde Lateral Dekübit ve Şezlong Pozisyonunun Hava Yolu Basıcı Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması
Pınar Duman Aydın, Sedat Saylan, Ahmet Beşir, Orkun Gül
 
Glasgow Koma Skala Skoru Yerine Motor Cevap Bileşeninin Tek Başına Kullanımı
Selda Kayaaltı
 
Pediatrik Hastada Sugammadeks Uygulaması Sonrası Gelişen Derin Badikardi
Sengül Özmert, Feyza Sever
 
Ketaminin Septoplasti Sonrası Gelişen Uyanma Ajitasyonuna Etkisi: Ön Sonuçlar
Süheyla Abitağaoğlu, Ceren Köksal, Sevgi Alagöz, Ceren Şanlı Karip, Dilek Erdoğan Arı
 
Elektif Lomber Disk Cerrahisinde Oral Pregabalin Premedikasyonunun Hemodinami, Anksiyete ve Postoperatif Analjeziye Etkileri
Selçuk Derinöz, İpek Erus, Gülşah Karaören, Nurten Bakan, Ahmet Akyol
 
Karina Tümöründe Trakeaözofageal Fistül
Yeliz Şahiner, Sibel Önen
 
Mastektomi ağrısı için tek enjeksiyon tekniği ile Pec I ve II sinir blokları vaka serisi
Ömer Karaca
 
Renal transplantasyon yapılan hastalarda anestezi yönetiminde ilk yıl deneyimimiz
Sinan Yılmaz, Ü. Kamil Varlık Erel
 
Perioperatif İlaç Hatası: Olgu Sunumu
Hacı Yusuf Güneş
 
Wertheim ameliyatı yapılan hastalarda kesi yerine bupivakain veya tramadol infiltrasyon analjezisinin postoperatif ağrı üzerine etkisi
Yeliz Kılıç, Ayten Bilir
 
Aort patolojilerinin endovasküler girişimlerinde ameliyathane dışı anestezi deneyimimiz
Yeliz Kılıç
 
Artroskopik ACL (Anterior Cruciate Ligament) Onarımı Olgularında Postoperatif Ağrı Üzerine Pregabalin ve Adduktor Kanal Bloğunun Karşılaştırılması
Fatma Kavak Akelma, İlkay Baran, Savaş Altınsoy, Derya Özkan, Julide Ergil
 
Doğumun İkinci Evresindeki Perine Ağrısında Bupivakain İle Bupivakain+Fentanil Kombinasyonunun Karşılaştırılması
Meltem Bababalım Bektaş, Alp Alptekin, Bülent Baltacı, Türkay Çakan, Nurten Ünal
 
Elektif sezaryen ameliyatlarında halotan ve enfluranın anne ve yenidoğana etkisi
Alp Alptekin, Bülent Baltacı, Süreyya Gültekin, Aybars Tavlan, Nurten Ünal
 
Yoğun Bakım Ünitesinde Glutaminden ZenginEnteral Nütrisyon Destek Tedavisinin Morbiditeye Etkileri Açısından Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Duriye Ebiloğlu, Çetin Kaymak, Hülya Başar, Ayşe Özcan, Namık Özcan, Mustafa Kotanoğlu, Bülent Baltacı
 
İzofluran Anestezisi Altında CIS-Atrakuryumun Üç Farklı Dozunun Karşılaştırılması
Ü. Murat Parpucu, Meltem Bektaş, Bülent Baltacı, Ayşe Özcan, Altuğ Narlı, Nurten Ünal

İletişim

Dr.Namık ÖZCAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

namikozcan@gmail.com

Harun ÇAKIR

Plaza PCO

harun.cakir@majorgroup.org

0 224 441 27 27